کامل

حامد نوری

سعید یارالهی

احمد هدایتی

محسن جوادی

حامد نوری

محسن جوادی

احمد هدایتی

سعید یارالهی

حامد نوری

بدن‌ساز حرفه‌ای اهل ایران است. او از سال ۱۳۷۹ ورزش پرورش اندام را شروع کرده و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ عضو ثابت تیم ملی بدن‌سازی ایران بوده‌است.چندین دوره در مسابقات فدراسیون جهانی بدن‌سازی و تناسب‌اندام شرکت کرده و عناوین ملی و بین‌المللی مختلفی را کسب کرده‌است.۱۵ طلای استانی شامل فارس و تهران۶ مدال کشوری شامل ۳ طلا، ۲ نقره، ۱ برنزنقرهٔ جهان، ۲۰۱۲طلای آسیا، ۲۰۱۳اوورال آسیا، ۲۰۱۳طلای جهان، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵طلای اورال مِستر المپیا، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات شروکلاسیک، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات گرَند پری، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات سان مارینو، ۲۰۱۷نقرهٔ دبی اکسپو، 

ایمیل:[email protected]

تلفن:09369568668

سعید یارالهی

بدن‌ساز حرفه‌ای اهل ایران است. او از سال ۱۳۷۹ ورزش پرورش اندام را شروع کرده و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ عضو ثابت تیم ملی بدن‌سازی ایران بوده‌است.چندین دوره در مسابقات فدراسیون جهانی بدن‌سازی و تناسب‌اندام شرکت کرده و عناوین ملی و بین‌المللی مختلفی را کسب کرده‌است.۱۵ طلای استانی شامل فارس و تهران۶ مدال کشوری شامل ۳ طلا، ۲ نقره، ۱ برنزنقرهٔ جهان، ۲۰۱۲طلای آسیا، ۲۰۱۳اوورال آسیا، ۲۰۱۳طلای جهان، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵طلای اورال مِستر المپیا، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات شروکلاسیک، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات گرَند پری، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات سان مارینو، ۲۰۱۷نقرهٔ دبی اکسپو، 

بدن‌ساز حرفه‌ای اهل ایران است. او از سال ۱۳۷۹ ورزش پرورش اندام را شروع کرده و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ عضو ثابت تیم ملی بدن‌سازی ایران بوده‌است.چندین دوره در مسابقات فدراسیون جهانی بدن‌سازی و تناسب‌اندام شرکت کرده

ایمیل:[email protected]

تلفن:09369568668

احمد هدایتی

بدن‌ساز حرفه‌ای اهل ایران است. او از سال ۱۳۷۹ ورزش پرورش اندام را شروع کرده و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ عضو ثابت تیم ملی بدن‌سازی ایران بوده‌است.چندین دوره در مسابقات فدراسیون جهانی بدن‌سازی و تناسب‌اندام شرکت کرده و عناوین ملی و بین‌المللی مختلفی را کسب کرده‌است.۱۵ طلای استانی شامل فارس و تهران۶ مدال کشوری شامل ۳ طلا، ۲ نقره، ۱ برنزنقرهٔ جهان، ۲۰۱۲طلای آسیا، ۲۰۱۳اوورال آسیا، ۲۰۱۳طلای جهان، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵طلای اورال مِستر المپیا، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات شروکلاسیک، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات گرَند پری، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات سان مارینو، ۲۰۱۷نقرهٔ دبی اکسپو، 

ایمیل:[email protected]

تلفن:09369568668

محسن جوادی

بدن‌ساز حرفه‌ای اهل ایران است. او از سال ۱۳۷۹ ورزش پرورش اندام را شروع کرده و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ عضو ثابت تیم ملی بدن‌سازی ایران بوده‌است.چندین دوره در مسابقات فدراسیون جهانی بدن‌سازی و تناسب‌اندام شرکت کرده و عناوین ملی و بین‌المللی مختلفی را کسب کرده‌است.

ایمیل:[email protected]

تلفن:09369568668

حامد نوری

مدرک A بین المللی فیزیکبدن‌ساز حرفه‌ای اهل ایران است. او از سال ۱۳۷۹ ورزش پرورش اندام را شروع کرده و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ عضو ثابت تیم ملی بدن‌سازی ایران بوده‌است.چندین دوره در مسابقات فدراسیون جهانی بدن‌سازی و تناسب‌اندام شرکت کرده و عناوین ملی و بین‌المللی مختلفی را کسب کرده‌است.

  • ۱۵ طلای استانی شامل فارس و تهران
  • ۶ مدال کشوری شامل ۳ طلا، ۲ نقره، ۱ برنزنقرهٔ جهان،
  • ۲۰۱۲طلای آسیا،
  • ۲۰۱۳اوورال آسیا،
  • ۲۰۱۳طلای جهان،
  • ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵طلای اورال مِستر المپیا،
  • ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات شروکلاسیک،
  • ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات گرَند پری، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات سان مارینو،
  • ۲۰۱۷نقرهٔ دبی اکسپو،

ایمیل:[email protected]

تلفن:09369568668

محسن جوادی

بدن‌ساز حرفه‌ای اهل ایران است. او از سال ۱۳۷۹ ورزش پرورش اندام را شروع کرده و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ عضو ثابت تیم ملی بدن‌سازی ایران بوده‌است.چندین دوره در مسابقات فدراسیون جهانی بدن‌سازی و تناسب‌اندام شرکت کرده و عناوین ملی و بین‌المللی مختلفی را کسب کرده‌است.۱۵ طلای استانی شامل فارس و تهران۶ مدال کشوری شامل ۳ طلا، ۲ نقره، ۱ برنزنقرهٔ جهان، ۲۰۱۲طلای آسیا، ۲۰۱۳اوورال آسیا، ۲۰۱۳طلای جهان، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵طلای اورال مِستر المپیا، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات شروکلاسیک، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات گرَند پری، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات سان مارینو، ۲۰۱۷نقرهٔ دبی اکسپو، 

ایمیل:[email protected]

تلفن:09369568668

احمد هدایتی

بدن‌ساز حرفه‌ای اهل ایران است. او از سال ۱۳۷۹ ورزش پرورش اندام را شروع کرده و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ عضو ثابت تیم ملی بدن‌سازی ایران بوده‌است.چندین دوره در مسابقات فدراسیون جهانی بدن‌سازی و تناسب‌اندام شرکت کرده و عناوین ملی و بین‌المللی مختلفی را کسب کرده‌است.۱۵ طلای استانی شامل فارس و تهران۶ مدال کشوری شامل ۳ طلا، ۲ نقره، ۱ برنزنقرهٔ جهان، ۲۰۱۲طلای آسیا، ۲۰۱۳اوورال آسیا، ۲۰۱۳طلای جهان، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵طلای اورال مِستر المپیا، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات شروکلاسیک، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات گرَند پری، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات سان مارینو، ۲۰۱۷نقرهٔ دبی اکسپو، 

ایمیل:[email protected]

تلفن:09369568668

سعید یارالهی

بدن‌ساز حرفه‌ای اهل ایران است. او از سال ۱۳۷۹ ورزش پرورش اندام را شروع کرده و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ عضو ثابت تیم ملی بدن‌سازی ایران بوده‌است.چندین دوره در مسابقات فدراسیون جهانی بدن‌سازی و تناسب‌اندام شرکت کرده و عناوین ملی و بین‌المللی مختلفی را کسب کرده‌است.۱۵ طلای استانی شامل فارس و تهران۶ مدال کشوری شامل ۳ طلا، ۲ نقره، ۱ برنزنقرهٔ جهان، ۲۰۱۲طلای آسیا، ۲۰۱۳اوورال آسیا، ۲۰۱۳طلای جهان، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵طلای اورال مِستر المپیا، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات شروکلاسیک، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات گرَند پری، ۲۰۱۷نقرهٔ مسابقات سان مارینو، ۲۰۱۷نقرهٔ دبی اکسپو، 

ایمیل:[email protected]

تلفن:09369568668